nyelviskola

Nyelviskola Kaposvár

Nyelvtanfolyam Kaposvár


Lite Nyelviskola Kaposvár - Angol Nyelvtanfolyam

7400, Kaposvár, József A. u. 19.
Tel: 82/415-920
Fax:82/510-473
Web: www.lite.hu
Email: info@lite.hu

Smile Nyelviskola Kaposvár

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Telefon: 06-82/321-321
Mobil: 06-70/265-64-69
www.smilenyelviskola.hu

www.nyelviskola.biz