nyelviskola

Nyelviskola Szolnok

Nyelvtanfolyam Szolnok

Katedra Nyelviskola Szolnok

5000 Szolnok, Kossuth L. tér 7. I. em.
Tel.: 20/542-4071
E-mail: szolnok@katedra.hu

BP Nyelviskola Szolnok

5000 Szolnok, Dr. Elek István u. 3.
Tel: 56/429-065
Fax: 56/514-186
E-mail: info@bpnyelviskola.hu
Web: www.bpnyelviskola.hu

www.nyelviskola.biz