nyelviskola

Nyelviskola Kecskemét

Nyelvtanfolyam Kecskemét

Katedra Kecskemét

6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 6.
Tel.: 76 /415-074
kecskemet@katedra.hu


www.nyelviskola.biz