nyelviskola

Nyelviskola Miskolc

Nyelvtanfolyam Miskolc

Saturnus Nyelviskola Miskolc

3530 Miskolc, Arany János u. 29.
E-mail: info@nyelviskola-miskolc.hu
Mobil : 30/349-8460
Web: www.nyelviskola-miskolc.hu

Katedra Miskolc

3529 Miskolc, Csabai kapu 55. 1/3.
Tel.: 46 /560-275
E-mail: miskolc@katedra.hu
Web: www.katedra.hu
www.nyelviskola.biz